ÜLDISED KASUTUSTINGIMUSED ÄRIÜHINGULE

 1. Üldist

Need üldised kasutustingimused (edaspidi: kasutustingimused) reguleerivad teenuseid, mida osutab oma veebisaidil GoWorkaBit Estonia OÜ, registrikood 12679310, aadress Nurme 37, Tallinn, Eesti (edaspidi: GWB).

Neid teenuseid ja seda veebisaiti nimetatakse edaspidi platvormiks. Palun tutvuge kasutustingimustega enne platvormi kasutamist. Platvormi kasutamist loetakse kõigi nende kasutustingimustega nõustumiseks ja kinnituseks, et olete vähemalt 18-aastane ja/või äriühingu seaduslik esindaja ja teil on õigus äriühingu nimel lepingut sõlmida. Kui te ei nõustu neis kasutustingimustes sätestatuga, siis ei ole teil õigust platvormi kasutada.

Kasutustingimused hõlmavad privaatsuspõhimõtteid ning kasutustingimusi ja privaatsuspõhimõtteid koos nimetatakse edaspidi lepinguks.

Lepingut võidakse igal ajal muuta ja see jõustub platvormil avaldamise hetkel. Platvormi kasutamine pärast lepingu avaldamist tähendab, et nõustute muudatustega. Seepärast peaksite kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted sageli üle vaatama, et näha, kas neid on muudetud.

 1. Mõisted
 • Platvorm - GoWorkaBit Estonia OÜ (GWB) suhtlusplatvorm, mis toob kokku üksikisikud ja/või ettevõtted, kes soovivad leida teenuste osutajaid.
 • Äriühing - äriühing, kes soovib saada kontakti üksikisikute ja/või ettevõtetega, et leida teenuste osutajaid.
 • Teenusepakkuja - üksikisik, kes soovib leida äriühingut, kellele teenuseid osutada. -Kasutajad - äriühingud ja teenusepakkujad.
 • Projekt - äriühingute taotletud ja teenusepakkujate osutatud teenused.
 • Leping - äriühingu ja GWB vaheline leping.
 • Avalik ruum - profiilid, e-posti süsteemid, blogid, teadetetahvlid, rakendused, töökuulutused, vestlusalad, uudisrühmad, foorumid, kogukonnad ja/või muud sõnumi- või suhtlusvõimalused, mis võimaldavad kasutajatel suhelda teiste kasutajatega.
 1. Teenusepakkujaid ja äriühinguid ühendav platvorm

Platvorm goworkabit.com on suhtlussait selleks, et üksikisikud ja/või ettevõtted, kes otsivad teenuste osutajaid (edaspidi: äriühingud), ja/või üksikisikud, kes otsivad lühiajaliste teenuste osutamise võimalusi (edaspidi: teenusepakkujad), saaksid omavahel ühendust. Äriühinguid ja teenusepakkujaid nimetatakse edaspidi koos kasutajateks. Neid kindlaid teenuseid, mille osutamist äriühingud teenusepakkujatelt taotlevad, nimetatakse edaspidi projektideks.

 1. Projekt

Veebilehte saab kasutada projektide sisestamiseks (selline teave nagu aeg, asukoht, vajaminev inimeste arv ja lisateave). GWB andmebaasis olevad teenusepakkujad, kes on taotlenud teavet pakutavate projektide kohta, saavad uute projektide kohta e-kirja. Teenusepakkujad saavad valida eelistatud projektid ja väljendada valmisolekut neis osaleda. Teenusepakkujaid, kes soovivad projekti raames teenuseid osutada, esitletakse äriühingule ja äriühing saab valida parimad teenusepakkujad. Valitud teenusepakkujad saavad e-posti teel äriühingult projekti kohta kinnituse, mis sisaldab ka lisateavet.

Enne teenuse osutamise algust peab äriühing tagama teenusepakkujale ohutu töökeskkonna.

 1. Arve esitamine

Kui projekt on lõpetatud ja nii äriühing kui ka teenusepakkuja on selle lõplikku kestust kinnitanud, väljastab GWB äriühingule e-kirja teel arve.

Äriühing peab kinnitama projekti kestust kolme tööpäeva jooksul pärast projekti lõppemist. Kui äriühing ei kinnita projekti kestust kolme tööpäeva jooksul, loetakse projekti kestuseks platvormil esialgu avaldatud kestus. Projekti kestuse muutmiseks on vaja teenusepakkuja nõusolekut. Vastasel korral projekti kestus ei muutu.

Kui äriühing esitab projekti, ent ei vali teenusepakkujaid või ei tee muid toiminguid ega tühista projekti, on GWB-l õigus esitada äriühingule arve platvormil avaldatud algse projekti alusel. Äriühing peab tasuma arve 14 päeva jooksul pärast selle esitamist.

Kui äriühing esitab projekti, ent ei vali teenusepakkujaid (nt projekti tühistamise tõttu või seepärast, et leiab muu sobiva teenuse, mille abil projekt lõpule viia) ega teavita GWB-d vähemalt 24 tundi ette, on GWB-l õigus esitada äriühingule 25-eurone arve selgitusega „Hooletus ees, nukrad kandidaadid taga”.

GWB on kohustatud teenusepakkujale tasuma osutatud teenuse eest. Tasu makstakse pangaülekandega.

 1. GWB vastutus

GWB ei sekku kasutajatevahelisse suhtlusse. GWB-l puudub kontroll kvaliteedi, ajastuse, seaduslikkuse, teenuse osutamata jätmise või muu kasutajate määratud näitaja mis tahes aspekti üle, samuti äriühingute projektide üle ning kasutajate aususe, vastutustundlikkuse, tegude või tegevusetuse üle. GWB-l puudub kontroll teenusepakkujate osutatud teenuste kvaliteedi, ajastuse ja seaduslikkuse üle.

GWB ei anna mingeid kinnitusi nende teenuste sobivuse, usaldusväärsuse, õigeaegsuse ega täpsuse kohta, mida on platvormi kaudu soovinud ja osutanud kasutajad, kes on tuvastatud platvormi kaudu avalikus, privaatses või veebivälises suhtluses. Ehkki GWB võib teha teenusepakkujate taustakontrolli avalikest allikatest, ei saa ta kinnitada, et iga teenusepakkuja on see, kes ta väidab end olevat. GWB ei vastuta selle teabe täpsuse ega usaldusväärsuse eest ega platvormi kaudu edastatud teabe eest.

Teenusepakkujatega suheldes peaks äriühing olema ettevaatlik ning kaitsma oma turvalisust ja vara mõistlikkuse põhimõttel. Ei GWB ega tema sidusühingud ega litsentsiandjad vastuta platvormi kasutajate veebivälise ja veebitegevuse eest.

GWB on vaid platvorm/koht, mis toob kasutajad kokku, sest GWB ise ei osale kasutajatevahelises kontaktis ega ülesande täitmisel ega sõlmi teenuse osutamise lepingut ja/või töölepingut teenusepakkujaga.

 1. Avalik ruum

Platvorm võib sisaldada profiile, e-posti süsteeme, blogisid, teadetetahvleid, rakendusi, töökuulutusi, vestlusalasid, uudisrühmi, foorumeid, kogukondi ja/või muid sõnumi- või suhtlusvõimalusi (edaspidi: avalik ruum), mis võimaldavad kasutajatel suhelda teiste kasutajatega. Neid kogukondlikke alasid tohib kasutada üksnes selleks, et saata ja võtta vastu sõnumeid ja materjale, mis on asjaomase foorumi puhul asjakohased ja sobivad. Muu hulgas on keelatud alljärgnev:

 1. teiste laimamine, väärkohtlemine, ahistamine, jälitamine, ähvardamine või muul viisil nende õiguste (mh eraelu puutumatuse ja isikukajastuse kontrolli õiguste) rikkumine;
 2. ropu, laimava, õigusi rikkuva, sündsusetu või ebaseadusliku teema, nime, materjali või teabe avaldamine, postitamine, üleslaadimine, jagamine või levitamine;
 3. platvormi kasutamine mis tahes otstarbeks, mh projekti postitamiseks või lõpuleviimiseks kohalikkuvõi rahvusvahelist õigust rikkudes;
 4. kolmanda isiku intellektuaalomandiõigusi (või eraelu puutumatuse või isikukajastuse kontrolli õigusi) rikkuva tarkvara või muu materjali üleslaadimine;
 5. viiruseid või troojalasi sisaldavate failide, rikutud failide või muu sarnase teise isiku arvutit kahjustada võiva tarkvara üleslaadimine; platvormi kaudu osutatavaid teenuseid silmas pidades ebaoluliste kaupade või teenuste reklaamimine või pakkumine platvormi kaudu ärilisel eesmärgil;
 6. uuringute, konkursside või püramiidskeemide läbiviimine või kettkirjade edastamine; enese esitlemine muu isikuna või muul füüsilisel või juriidilisel isikul oma identiteedi kasutamise võimaldamine kommentaaride postitamiseks või vaatamiseks;
 7. sama teate korduv avaldamine (edaspidi: rämpspost). Rämpsposti saatmine on rangelt keelatud;
 8. teise kasutaja postitatud faili allalaadimine, kui kasutaja teab või peaks mõistlikult eeldama, et seda ei saa teenuse kaudu seaduslikult jagada;
 9. teisel kasutajal avaliku ruumi kasutamise piiramine või takistamine; mõista andmine või väitmine, et äriühing toetab teie seisukohti, omamata selleks äriühingu eelnevat kirjalikku nõusolekut;
 10. robot- või ämblikprogrammi, manuaalse ja/või automaatse protsessi või seadme kasutamine mis tahes vormis andmekaeveks, roomamiseks, andmekoorimiseks või indekseerimiseks platvormil;
 11. platvormi, selle serveritesse või sellega seotud võrkudesse häkkimine või sekkumine;
 12. platvormi isiklikuks või äriliseks otstarbeks kohandamine, muutmine, litsentsimine, all-litsentsimine või tõlkimine;
 13. äriühingule kuuluvate autoriõiguste, kaubamärkide või varaliste märkide või õiguste kõrvaldamine või muutmine visuaalselt või muul viisil;
 14. solvava ja/või kahjustava sisu (mh sisu, mis propageerib, toetab, kiidab heaks või edendab rassismi, sallimatust, vihkamist või füüsilise kahju tekitamist üksikisiku või üksikisikute rühma suhtes) üleslaadimine;
 15. alla 18-aastaste isikute kuritarvitavat, vägivaldset või seksuaalset ärakasutamist sisaldavate materjalide üleslaadimine või juurdepääsu võimaldamine sellistele materjalidele.

Kõik avalikku ruumi postitatud materjalid on avalikud ja GWB ei vastuta teiste kasutajate tegude eest avalikku ruumi postitatud teabe ega materjalide suhtes.

 1. Konto, salasõna, turvalisus ja mobiiltelefoni kasutus

Äriühing on oma konto ainus volitatud kasutaja. Äriühing peab tagama enda või GWB poolt platvormile juurdepääsuks antud salasõna ja kontonumbri konfidentsiaalsuse. Äriühing vastutab ainuisikuliselt kõigi toimingute eest, mis tehakse tema salasõna ja konto abil. GWB-l ei ole kontrolli ühegi kasutaja konto üle ja ta teatab sõnaselgelt, et ei kanna sellest tulenevat vastutust. Kui äriühing kahtlustab, et volitusteta isik võib kasutada tema salasõna või kontot, või kahtlustab muud turvameetmete rikkumist, peab ta viivitamata teavitama GWB-d.

Mobiiltelefoninumbrit esitades ja platvormi kasutamist alustades annab äriühing GWB-le nõusoleku kasutada äriühingu mobiiltelefoninumbrit kõnede ja tekstsõnumite tarbeks, et platvormi pakkuda ja parendada. GWB ei võta kõnede ja tekstsõnumite eest tasu, ent kohaldada võidakse mobiilsidefirma tavalisi tekstsõnumi- ja muid tariife. Äriühing võib keelata talle tekstsõnumite saatmise, teavitades sellest GWB-d e-posti aadressil info@goworkabit.com.

 1. Lingid teistele veebisaitidele

Lingid (nt hüperlingid) platvormilt teistele veebisaitidele (mh välistele saitidele, mis on GWB platvormi poolt raamitud, samuti sellega seoses kuvatavad reklaamid) ei tähenda seda, et GWB toetab neid saite või nende sisu või et ta on nende pidajatega mingil viisil seotud. Need lingid on mõeldud teavitamiseks, tutvumiseks ja mugavuse suurendamiseks. GWB-l puudub nende saitide üle kontroll ja ta ei vastuta nende sisu eest. Äriühingu kohustus on hinnata teistelt saitidelt saadud teabe sisu ja selle kasulikkust.

Kolmandate isikute kontrolli all oleva, neile kuuluva või nende peetava veebisaidi kasutamist reguleerivad nende veebisaitide kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted, mitte GWB kasutustingimused ega privaatsuspõhimõtted. Äriühing külastab neid kolmandate isikute veebisaite omal riisikol. GWB ütleb sõnaselgelt lahti vastutusest, mis on seotud sellega, et äriühing kasutab ja/või vaatab veebisaite või muid platvormil olevate linkidega seotud materjale. Äriühing kohustub võtma GWB asemel enda kanda kogu vastutuse, mis võib tuleneda platvormil olevate linkide kasutamisest.

Platvormi funktsionaalsuse raames võib äriühing linkida oma konto internetikontodega, mis äriühingul muude teenusepakkujate juures on (edaspidi: kolmanda isiku juures avatud konto):

 • esitades platvormi kaudu kolmanda isiku juures avatud konto sisselogimisinfo või
 • võimaldades äriühingule juurdepääsu kolmanda isiku juures avatud kontole kooskõlas kolmanda isiku juures avatud konto kasutamist reguleerivate tingimustega.
 1. Äriühingu teave ja sarnasus

Äriühingu teave on teave ja materjalid, mille äriühing esitab GWB-le või muudele kasutajatele seoses platvormil registreerimise ja platvormi kasutamisega, mh avalikus ruumis postitatud või kasutamiseks edastatud teave. Äriühing vastutab ainuisikuliselt oma teabe eest ja GWB on äriühingu teabe suhtes pelgalt passiivne veebipõhise jagamise ja avaldamise kanal. Selles punktis kirjeldatud teavet ja materjale, mille kasutaja on esitanud, nimetatakse edaspidi kasutaja loodud sisuks. Äriühing kinnitab GWB-le, et tema teave:

 • ei ole vale, ebatäpne, puudulik ega eksitav;
 • ei ole pettus ega hõlma võlts- ega varastatud kauba müüki;
 • ei riku kolmanda isiku autoriõigusi, patenti, kaubamärki, ärisaladust ega muid varalisi õigusi, samuti mitte eraelu puutumatuse ega isikukajastuse kontrolli õigusi;
 • ei riku ühtki seadust, määrust ega muud õigusakti (mh neid, mis reguleerivad ekspordikontrolli, tarbijakaitset, ebaausat konkurentsi, diskrimineerimiskeeldu ja eksitavat reklaami);
 • ei ole laimav, halvustav, ebaseaduslikult ähvardav ega ebaseaduslikult ahistav;
 • ei ole sündsusetu, ei sisalda lastepornot ega kahjusta alaealisi;
 • ei sisalda viiruseid ega troojalasi, ussviiruseid, ajapomme, kustutavaid ega muid arvutite standardprogramme, mis on mõeldud kahjustama, kahjustavalt sekkuma, salamahti vahelt lõikama või ärandama süsteeme, andmeid või isiklikku teavet;
 • ja ei too kaasa GWB vastutust ega jäta GWB-d (tervikuna ega osaliselt) ilma tema internetiteenuse pakkuja või muude partnerite või tarnijate teenustest.

Äriühing annab käesolevaga GWB-le üleilmse igavese tagasivõtmatu, litsentsitasuta ja all-litsentsitava lihtõiguse kasutada kõiki autoriõigusi, isikukajastuse kontrolli õigusi ja muid õigusi, mis tal oma teabe suhtes on, kõigis praegu teadaolevates või mitteteadaolevates meediakanalites, et platvormi pakkuda ja parendada.

 1. Tühistamine ja peatamine

GWB võib igal ajal mis tahes põhjusel või põhjuseta tühistada või peatada äriühingu õiguse platvormi kasutada, esitades äriühingule selle kohta kirjaliku või e-posti teate, ning tühistamine jõustub teate kohaletoimetamisel.

GWB võib piiranguteta tühistada või peatada äriühingu õiguse platvormi kasutada, kui äriühing rikub mõnda lepingu tingimust või GWB poolt platvormi kaudu avaldatud põhimõtteid või kui GWB leiab, et äriühing on käitunud kohatult ja/või solvavalt. Kui GWB tühistab või peatab äriühingu õiguse kasutada platvormi ülaltoodud põhjusel, siis ei ole äriühingul õigust oma kasutamata kontojäägi tagastamisele. Peale konto sulgemise või külmutamise on GWB-l õigus astuda juriidilisi samme, mh algatada tsiviil- või kriminaal menetlust - kahju hüvitamiseks.

Äriühing võib lepingu igal ajal üles öelda, lõpetades platvormi kasutamise. Kõik punktid, mis jäävad pärast lepingu lõppemist või ülesütlemist olemuslikult kehtima, jäävad pärast lepingu lõppemist või ülesütlemist või olenemata lepingu lõppemisest või ülesütlemisest täies ulatuses jõusse.

 1. Intellektuaalomandiõigused

Kogu tekst, graafika, toimetatud sisu, kõik andmed, kogu küljendus, kõik joonised, kujundused, HTML, välimus ja tunnetus, fotod, muusika, helid, kujutised, tarkvara, videod, disain, font ja muu sisu (edaspidi koos: õigustega kaitstud materjal), mida kasutajad platvormi kaudu näevad või loevad (v.a kasutaja loodud sisu, mida GWB-l on õigus kasutada), on GWB omand. Õigustega kaitstud materjal on kaitstud kõigis vormides, kõigil andmekandjatel ja kõigis olemasolevates või tulevastes tehnoloogilistes lahendustes. Õigustega kaitstud materjali kaitsevad kohalikud ja rahvusvahelised autoriõiguse ja patendiseadused ning muud varalised õigused ja seadused. Kasutajad ei tohi kopeerida, alla laadida, kasutada, ümber kujundada, ümber seadistada ega taasedastada midagi platvormilt pärinevat ilma GWB sõnaselge eelneva kirjaliku nõusolekuta ja (kui see on asjakohane) kasutaja loodud sisu õiguste omaniku loata. Õigustega kaitstud materjali kasutamine (v.a juhul, kui see on kasutustingimustes lubatud) ilma GWB ja (kui see on asjakohane) kasutaja loodud sisu õiguste omaniku eelneva nõusolekuta on keelatud.

GWB teenindusmärgid ja kaubamärgid (mh GWB ja GWB logod) on GWB-le kuuluvad teenindusmärgid. Muud kaubamärgid, teenindusmärgid, logod ja/või kaubanimed, mis avaldatakse platvormi kaudu, kuuluvad nende omanikele. Te ei tohi neid märke, logosid ega kaubanimesid kopeerida ega kasutada ilma omaniku eelneva sõnaselge kirjaliku nõusolekuta.

 1. Konfidentsiaalne teave

Äriühing mõistab, et konfidentsiaalne teave (mõiste allpool) on GWB väärtuslik, eriline ja ainulaadne vara, ning nõustub, et ei avalda, edasta ega kasuta (ega mahita teisi avaldama, edastama ega kasutama) konfidentsiaalset teavet muuks otstarbeks kui avaldamine äriühingu volitatud töötajatele, kes on kohustatud tagama konfidentsiaalse teabe konfidentsiaalsuse.

Äriühing peab viivitamata teavitama GWB-d kirjalikult asjaoludest, mille puhul võib olla tegu konfidentsiaalse teabe avaldamise, edastamise või kasutamisega. Äriühing teeb kõik endast oleneva, et kaitsta konfidentsiaalset teavet loata avaldamise, edastamise või kasutamise eest.

Äriühing tagastab kõik originaaleksemplarid ja kõigi konfidentsiaalset teavet sisaldavate materjalide koopiad GWB-le lepingu ülesütlemisel mis tahes põhjusel. Konfidentsiaalne teave on GWB ärisaladused, konfidentsiaalne teave ja ärisaladuse alla kuuluv teave ning GWB muu teave ja muud andmed, mis ei ole üldteada avalikkusele või kolmandatele isikutele, kes võivad selle kasutusest või avaldamisest saada majanduslikku või muud kasu.

Konfidentsiaalseks teabeks loetakse tehnilisi andmeid, oskusteavet, teadusuuringuid, tooteplaane, tooteid, teenuseid, kliente, turge, tarkvara, arendustegevust, leiutisi, protsesse, valemeid, tehnoloogiat, disainilahendusi, jooniseid, insener-tehnilisi lahendusi, teavet riistvarakonfiguratsiooni, turunduse või finantside kohta või muud äriteavet, mis on avaldatud otse või kaudselt kirjalikult, suuliselt, jooniste kaudu või vaatluse teel.

 1. Lahtiütlus

Äriühing kasutab platvormi täielikult omal riisikol.

Platvormi pakutakse sellisena, nagu see on, andmata mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi, mh kinnitusi turustatavuse, teatud otstarbeks sobivuse ja rikkumise puudumise kohta. GWB ei anna mingeid kinnitusi platvormi kaudu pakutava ega platvormile lingitud sisu täpsuse ega täielikkuse kohta ning ei võta mingit vastutust alljärgneva eest:

 1. projekti sisu vead või ebatäpsused;
 2. mis tahes isiku- või varakahju, mis tuleneb äriühingu juurdepääsust platvormile ja selle kasutamisest;
 3. loata juurdepääs GWB turvaserveritele ja/või kõigile isiku- ja/või finantsandmetele, mida neis hoitakse, või turvaserverite või selliste andmete lubamatu kasutamine.

GWB ei garanteeri ega toeta ühtegi sellist teenust ega võta vastutust ühegi sellise teenuse eest, mida kolmas isik pakub teenuse või hüperlingitud veebisaidi kaudu või mida kujutatakse reklaamiribal või muus reklaamis, ja GWB ei osale ühegi äriühingu ja kolmandast isikust toote- või teenusepakkuja vahelise tehingu seires ega vastuta selle eest, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti.

Eeltoodut piiramata ei kinnita GWB ega tema sidusettevõtjad ega litsentsiandjad, et juurdepääs platvormile on katkematu, samuti ei anna kinnitusi tulemuste kohta, mida on võimalik platvormi kasutamise teel saavutada, ega kinnitusi platvormi kaudu või selle kasutamisega seoses täidetava ülesande või osutatava teenuse või pakutava teabe või pakutavate materjalide õigeaegsuse, täpsuse, usaldusväärsuse, täielikkuse või sisu kohta.

Lisaks, olenemata vahenditest, mida äriühing saab kasutada teenuse osutaja valiku kiirendamiseks, vastutab iga äriühing oma teenusepakkuja valiku eest ja platvormi tingimuste läbirääkimiste eest ning GWB ei soovita ühtki konkreetset isikut. GWB ei anna mingeid garantiisid teenusepakkuja kutsealase akrediteeringu, registreerimise ega litsentsi kohta.
TEENUSE KASUTAMISE TINGIMUSED TEENUSE OSUTAJALE

 1. Üldist

  Need tingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) reguleerivad GoWorkaBit Estonia OÜ, registrikood 12679310, aadress Nurme 37, Tallinn (edaspidi „GWB“), poolt osutatud teenust ja selle kasutamist.

  GWB teenuste hulka kuuluvad kõik teenused, mis on kättesaadavad GWB koduleheküljel, www.goworkabit.com, ning ka kõik lisateenused, mida GWB võib osutada (edaspidi „ GWB teenused“).

  Palun lugege hoolikalt alljärgnevaid tingimusi enne, kui alustate GWB Teenuste kasutamisega. GWB teenuste kasutama hakkamisel kinnitate, et nõustute Kasutustingimustega, olete vähemalt 18 aasta vanune ja/või olete ühingu õiguslik esindaja ja teil on õigus astuda lepingulisesse suhtesse enda või ühingu nimel. Kasutustingimustega mittenõustumise korral ei ole teil õigust GWB Teenuseid kasutada. GWB privaatsuspoliitika moodustab osa käesolevatest Kasutustingimustest.

  GWB jätab endale õiguse ühepoolselt Kasutustingimusi muuta. Muudatused jõustuvad pärast nende üleslaadimist www.goworkabit.com. GWB teenuste kasutamine pärast tingimuste muutmist on käsitletav kui nõusolekuna muudetud tingimuste suhtes. Eelnevast tulenevalt on soovitatav võimalike muudatustega kursis olemiseks kontrollida GWB Kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat.

 2. Mõisted

  • “Kasutustingimused” - Tingimused, mis reguleerivad GoWorkaBit Estonia OÜ (GWB) poolt osutatavate teenuste kasutamist;
  • “GWB teenus” - GoWorkaBit Estonia OÜ (GWB) poolt pakutud kommunikatsiooni platvorm võimaldamaks füüsilistel ja/või juriidilistel isikutel omavaheliseks suhtluseks teenuste osutamiseks;
  • “Tellija” - Isik, kes kasutab GWB teenust teenuse osutaja (füüsiline või juriidiline isik) leidmiseks;
  • “Teenuse osutaja” - Isik, kes kasutab GWB teenust projektide leidmiseks eesmärgiga osutada omapoolset teenust.
  • “Kasutajad” - Koos Tellija ja Teenuse osutaja;
  • “Teenus”, "Tööamps" - Tellija poolt esitatud ülesanne, mille täidab Teenuse osutaja;
  • “Teenuse osutamise leping” - leping Tellija ja Teenuse osutaja vahel;
 3. GWB teenuse sisu

  1. GWB teenuse sisuks on kommunikatsiooni platvormi goworkabit.com keskkonna loomine Tellijale ja Teenuse osutajale.

  2. GWB ei astu lepingulisse suhtesse Teenuse osutajaga Teenuse osutamiseks.

  3. Teenuse osutaja valib Teenuse pakkumuse ja võtab kohustuse osutada teenust, mis on kirjeldatud Teenuse osutaja poolt valitud ning aktsepteeritud Tellija pakkumuses vastavalt Tellija juhistele. Teenuse osutamise asukoht on märgitud aktsepteeritud Teenuse pakkumuses.

  4. Teenuse osutaja annab GWB’le käsundi registreerida Teenuse osutamise periood töötamise registris ning pidada kinni ning maksta Tasult õigusaktides ettenähtud maksud ja maksed.

  5. Teenuse vastuvõtmine toimub Tellija poolt kinnitatud teenuse vastuvõtmise akti alusel (veebipõhine kinnitus osutatud teenusele).

  6. Tellijal on õigus keelduda Teenuste vastuvõtmisest ning üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamisest juhul, kui Teenused ei vasta kokkulepitud tulemusele või õigusaktis sätestatule.

  7. Teenuste nõuetekohase osutamise eest tasub GWB Teenuse osutajale vastavalt Teenuse tegelikule mahule tasu, mille suurus on märgitud Teenuse pakkumises (edaspidi ”Tasu”), 21 kalendripäeva jooksul pärast Teenuste osutamist. Teenuse pakkumises esitatud Tasu on bruto tasu.

 4. Kinnitused, kohustused, keelud

  1. GWB’s kehtib valeandmete esitamise keeld. GWB eeldab, et Teenuse osutaja poolt esitatud andmed on õiged.

  2. Teenuse osutaja kinnitab, et:

   1. on vähemalt 18 aastane ja/või äriühingu seaduslik esindaja ning on tutvunud käesolevate kasutustingimustega;

   2. GWB poolt osutatud teenuse eesmärgiks on pakkuda kommunikatsiooni platvormi Tellijale ja Teenuse osutajale;

   3. osutab Tellijale Teenust kasutades ohutuid töövõtteid tehes koostööd Tellijaga;

   4. vastustab Teenuse osutamise käigus või tagajärjel tekkinud süülise varalise kahju eest;

   5. GWB tasub Teenuse osutajale Teenuse osutamise eest Tasu, mille õigus tekib pärast Tellijale Teenuse osutamist;

   6. GWB poolt Tasu maksmine ei muuda GWB’d Teenuse osutaja suhtes Tellijaks ega muul viisil tööandjaks.

   7. GWB ei anna Teenuse osutajale Teenuse täitmiseks juhiseid ning ei kontrolli Teenuse osutamise protsessi;

   8. nõustub mitte avaldama, edastama, postitama GWB’le valet, eksitavat või tõele mittevastavat teavet ning kasutama GWB teenust eesmärgipäraselt.

 5. Vastutus

  1. GWB ei vastuta Tellija poolt Teenuse pakkumuses edastatud andmete õigsuse eest.

  2. GWB ei vastuta Teenuse osutamiseks loodud tingimuste ning töövahendite eest, sh töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete täitmise eest.

  3. GWB ei vastusta Teenuse osutaja poolt GWB’le ebatäpsete kontoandmete esitamata jätmise eest.

  4. GWB ei vastusta Teenuse osutaja kahjude eest, mis võivad tekkida Teenuse osutamisel suhtes Tellijaga.

  5. GWB teenuse kasutajana vastustab Teenuse osutaja GWB ja Tellija ees ainuisikuliselt kogu Teenuse osutaja kasutajakonto raames toimuva tegevuse eest.

 6. Privaatsus ja isikuandmed

  GWB privaatsusreeglid on kirjeldatud siin

 7. Kohaldatav õigus. Vaidluste lahendamine

  1. Käesoleva tingimuste ning nendest tulenevate või nendega seotud kohustuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

  2. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.