Privaatsus ja isikuandmed

 1. Vastutav töötleja ja andmetöötluse koht

  1. GWB veebiportaali isikuandmete töötlemise eest vastustab GoWorkaBit Estonia OÜ ja GoWorkaBit Ltd, e-post: info@goworkabit.com. Isikuandmete töötlemine toimub GoWorkaBit Estonia OÜ asukohas, Eestis ja GoWorkaBit Ltd’s, Londonis, Suur-Britannias.
 2. Isikuandmed ja töötlemise eesmärk

  1. GWB töötleb isikuandmeid, mis on seotud Teenuse osutaja poolt GWB teenuse kasutamisega. Sellisteks andmeteks on eelkõige: Teenuse osutaja nimi, kontaktandmed, arveldusarve andmed, elulookirjeldus, isiku pilt. Lisaks töötleb GWB Teenuse paremaks osutamiseks Teenuse osutaja seadme infot, Teenuse osutaja tegevuste logi, pilte ning asukohta. Seadme informatsioon on vajalik probleemide ja tehniliste tõrgete kõrvaldamiseks ning analüüsiks. Pilte töötleb GWB vaid siis, kui Teenuse osutaja lisab ise oma profiilile pilti. Asukoha töötlemine on vajalik, et kuvada asjakohaseid Tööampse.
  2. GWB võib juhul, kui Teenuse osutaja ise vastavad isikuandmed avaldab, töödelda ka Teenuse osutaja eriliiki isikuandmeid (terviseandmeid). Terviseandmete esitamise kohustust GWB Teenuse osutajale seadnud ei ole.
  3. Tööampsule kandideerimisel on GWB-l seadustest tulenev vajadus töödelda Teenuse osutaja isikukoodi.
  4. GWB kasutab Teenuse osutaja isikuandmeid järgmiste tegevuste jaoks: andmete edastamine Tellijale Teenuse osutamiseks; seadusest tulenevate mis tahes õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, GWB teenuse toimimise tagamiseks.
  5. Enne andmete kasutamist eelmärgitust erineval eesmärgil GWB sõltuvalt uuest töötlemise eesmärgist teavitab kasutajaid või küsib nende selgesõnalist nõusolekut.
 3. Isikuandmete asukoht ja edastamine

  1. GWB ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma Teenuse osutaja nõusolekuta v.a Teenuse Tellijatele, järelevalveasutustele, raamatupidajale, õigusabiteenuse pakkujale ning õigusaktidest tulenevatel juhtudel.
  2. GWB võib GWB teenuse osutamisel kasutada kolmandaid isikuid. Kolmandate isikute kasutamisel tagab GWB, et kolmandal isikul on konfidentsiaalsuskohutus ning isikuandmete kaitse reegleid järgitakse.
 4. 4. Isikuandmete turve

  1. GWB on läbi mõelnud andmete kaitse küsimused ning kasutusele võtnud erinevaid meetmeid, et tagada andmete turvalisus. Isikuandmete töötlemised logitakse
  2. GWB arvestab oma tehniliste koostööpartnerite valikul andmekaitse olulisusega ning kohustab koostööpartnereid andmekaitsereegleid järgima.
 5. Säilitamise periood

  1. GWB säilitab Teenuse osutaja isikuandmeid üksnes niikaua kui kogutud isikuandmete puhul vajalik ja niikaua kui seadusega nõutav. Arvete ja tasudega seotud andmeid säilitab GWB Eesti raamatupidamis- ja maksuseaduste kohaselt 7 aastat alates nende GWB’le esitamisest. Andmeid GWB ja Teenuse osutaja vahelises mis tahes õiguslike tehingute kohta võidakse tsiviilseadustiku üldosa seaduses tsiviilnõuetele sätestatud üldise aegumistähtaja kohaselt säilitada 10 aastat alates nende GWBle esitamisest.
 6. Andmesubjekti õigused

  1. Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on kasutajal õigus:
   1. Pääseda oma isikuandmetele juurde
   2. Parandada oma andmeid
   3. Taotleda oma isikuandmete kustutamist (õigus olla unustatud – GWB kustutab kõik andmed, mille säilitamiseks ei ole enam õiguslikku alust töötlemiseks, kuid säilitab fakti kustutamisest)
   4. Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist
   5. Taotleda oma isikuandmete ülekandmist
   6. Võtta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi
   7. Avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele)
   8. Esitada kaebus isikuandmete töötlemise reeglite rikkumisel vastavale asutusele
  2. Vastavate õiguste realiseemiseks peab kasutaja pöörduma GWB poole edastades taotluse või vastuväite e-postiaadressil info@goworkabit.com või postiaadressil Nurme 37, 11616 Tallinn.
 7. Cookied (Küpsised)

  1. Cookied on väikesed andmeplokid, mis installeeritakse Teie külastatavatelt veebisaitidelt Kasutaja arvutisse
  2. GWB kasutab veebikeskkonnas cookiesid, tagamaks veebikeskkonna kasutamise võimalikkuse, parema toimimise ning analüüsimise võimekuseks
  3. Kasutusel on cookied sessiooni haldamiseks, mis jälgivad kasutaja liikumist ja tegevusi veebikeskkonnas, mille eesmärgiks on tagada süsteemi toimivus ja vajadusel probleemide lahendamine. Lisaks on kasutusel cookied, mis jätavad kasutaja meelde ehk kasutaja ei pea uuesti sisse logima ning cookied, mis mäletavad kasutaja keelevalikuid
  4. GWB kasutab kolmandate osapoolte teenuseid, mis toimivad cookiedega. Nendeks on näiteks Google Analytics, Intercom ja muu sarnane.
 8. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine

  1. Kasutajatingimustele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi õigusaktid.
  2. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
  3. Kaebuste korral isikuandmete töötlemise osas on kasutajal õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele, milleks Eesti Vabariigis on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, info@aki.ee).